Hopp til hovedinnhold
FagartikkelPublisert: 9/15/2022

Nøkkelfakta om tema 2022-2024

Se oversikt over relevante nøkkeltall og fakta om ensomhet og utenforskap.

Bilde av logoen til Verdensdagen for psykisk helse

Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Vi har samlet en rekke tall og fakta om hva som skaper og motvirker ensomhet og utenforskap, som vil være hovedtema for Verdensdagen for psykisk helse fra 2022-2024.

Vi anbefaler å bruke kunnskapen for å løfte og aktualisere deres markering gjennom for eksempel:

 • Presentasjoner
 • Panelsamtaler og diskusjoner
 • Debattartikler og nyhetssaker

Vi håper kunnskapen vil komme til nytte og kan brukes til å skape betydningsfulle og aktuelle markeringer.

Ensomhet, utenforskap og mobbing

Loading...

 1. 11 prosent av befolkningen er mye plaget av ensomhet, og det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom.
 2. 1 av 5 personer oppgir at de har få personer å regne med ved store personlige problemer.
 3. Hver fjerde ungdom føler de ikke har noen å snakke med når livet er vanskelig.
 4. 24 000 norske studenter føler seg ensomme. Det gjelder flere kvinner enn menn, og det er størst andel ensomme på Sør -og Østlandet.
 5. 41 prosent av norske studenter har få eller ingen venner.
 6. 86 000 personer opplever alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden.
 7. Omtrent 6% prosent av norske elever sier de har blitt mobbet digitalt eller fysisk av medelever eller voksne på skolen.
 8. Over 1 av 3 av de som blir mobbet på skolen, forteller at det ikke er noen voksne som vet om mobbingen

Rasisme og diskriminering

Loading...

 1. En av fem opplever diskriminering. De fleste som føler seg diskriminert sier at det er på bakgrunn av sykdom, kjønn eller alder.
 2. Blant skeive er 1 av 3 lite tilfreds med sin psykiske helse.
 3. Dobbelt så mange skeive er plaget av ensomhet sammenlignet med befolkningen ellers.
 4. Hver femte skeive med innvandrerbakgrunn føler seg ekskludert fra skeive miljø i Norge.
 5. Manglende åpenhet om seksuell orientering, kommer av frykt for å bli utstøtt, sett ned på eller avvist.
 6. Rasisme er ekskluderende og bidrar til å forsterke utenforskap. Opplevd utenforskap kan også være utgangspunkt for rasistiske holdninger, radikalisering og hatkriminalitet.
 7. Rasisme i barne- og ungdomsårene øker sjansen for psykiske og fysiske helseplager senere i livet.
 8. Innvandrere opplever mindre grad av tilhørighet til både eget hjemlandet og til Norge enn befolkningen for øvrig.
 9. Rundt en tredjedel innvandrere oppgir at de ikke har en eneste venn uten innvandrerbakgrunn.
 10. Nesten halvparten av innvandrere oppgir at de har opplevd diskriminering i løpet av det siste året. Dette gjelder særlig i arbeidslivet og til delt i boligmarkedet, men også på andre arenaer.
 11. Innvandrere opplever i mindre grad enn den øvrige befolkningen å bli møtt med respekt på ulike samfunnsarenaer. Opplevelsen av diskriminering er uavhengig av sosioøkonomisk status, botid og språkkunnskaper. Tvert imot opplever innvandrere som skårer høyt mer diskriminering.

Sosial støtte, mangfold og inkludering

Loading...

 1. Meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og forebygge utenforskap
 2. Tiltak som styrker opplevelsen av sosial støtte, er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager
 3. I urolige perioder kan sosial støtte være avgjørende for vår livskvalitet, og bidra til at den psykiske belastningen blir redusert.
 4. Å omgi oss med mennesker som tåler følelsene våre, kan redusere risikoen for følelsesflukt gjennom for eksempel rus eller isolasjon.
 5. Traumer fra tidlig i livet, kan gjøre det vanskelig å føle på sosial støtte.
 6. Å jobbe med tilhørighet er spesielt effektivt for å forebygge psykiske utfordringer hos ungdom med innvandrerbakgrunn.
 7. Arbeidsplasser med et stort mangfold av mennesker yter bedre, er mer kreative og har en mer variert arbeidshverdag.
 8. Eldre mennesker opplever særlig mening i hverdagen dersom de har gode sosiale samhandlinger med andre.
 9. Radikalisering og ekstremisme kan forebygges av gode hjelpere som viser medmenneskelighet.

Gi til andre

Loading...

 1. Personer som gir til andre, kjenner oftere på god selvtillit og at livet har mening.
 2. Personer som deltar i frivillig arbeid, har ofte bedre livskvalitet og selvtillit
 3. Å gi til andre kan vekke lykkefølelser, føre oss nærmere hverandre og redusere risikoen for å bli utbrent.
 4. Vi undervurderer ofte verdien av komplementer vi gir til andre, og betydningen av at vi tar kontakt med venner.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Om Verdensdagen

 • Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober, og er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse
 • Tema 2022: Vi trenger hverandre. Løft blikket!
 • Kampanjen varer fra uke 39-42, og markeres av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og lag over hele landet
 • I 2021 var det rekord med mer enn 3100 registrerte markeringer
 • Mental Helse koordinerer kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet