Hopp til hovedinnhold

Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre. #løftblikket

Les om fjorårets tema for Verdensdagen for psykisk helse.

Tema 2022

Obs! Leter du egentlig etter tema for 2023?

Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene.

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa. SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom. 1 av 5 oppgir at de har få personer å regne med ved store personlige problemer, og i en undersøkelse gjort av Opinion for Røde Kors oppgir hver fjerde ungdom at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større.

Historien viser at det er mye kraft i å komme sammen under kriser. Samtidig kan kriser også bidra til splittelse og uro. Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer navlebeskuende enn vi ellers ville vært, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger. Det kan gjøre det enda lettere å falle utenfor, og er noe vi må aktivt jobbe sammen for å motvirke.

Utenforskap koster

I 2022 ønsket vi å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap. Men det kan være utfordrende å kjenne på tilhørighet i et samfunn hvor folk må presse seg gjennom et nåløye for å passe inn.

86 000 personer opplever alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden og 5,9 prosent av norske elever sier at de har blitt mobbet av medelever, digitalt eller av voksne på skolen. Utenforskap koster.

Illustrasjon

Flere meningsfulle menneskemøter

En rapport fra NORCE viser at meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og å forebygge utenforskap. Det er også helt sentralt for å skape tilhørighet for mennesker på flukt. Tiltak som kan styrke opplevelsen av sosial støtte, er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager.

Verdensdagen oppfordret i 2022 til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker. Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Loading...

Forskning viser at mangfold lønner seg

Arbeidsplasser med et stort mangfold av mennesker yter bedre, er mer kreative og har en mer variert arbeidshverdag. En forutsetning for suksess er likevel at vi tåler og anerkjenner hverandres ulikheter.

Arbeidsplasser, klasserom, ungdomsklubber, bibliotek, kulturhus og nabolagskafeen. Møteplasser er og blir samfunnets puls, og er viktig for det store fellesskapet. Samtidig kan de også bidra til å forsterke utenforskap og følelsen av å ikke passe inn.

Forskning viser at det å ha felles mål og prosjekter er med på øke tilhørigheten og reduserer konflikt. Det er derfor viktig å legge opp til aktiviteter og initiativ hvor ulike personer kan samarbeide om noe felles.

Felles mål gir tilhørighet

Vi ønsket at fjorårets markeringer bidro til å skape nye møteplasser, men også til å gjøre våre viktigste møteplasser bedre. Mer inkluderende, tilgjengelige og meningsfulle for et større mangfold mennesker.

Uro, skam, frykt og bekymring kan føles lammende, og er en naturlig reaksjon på tiden vi er inne i. Det kan gjøre at vi trekker oss tilbake, og blir mer trangsynt i vårt blikk på andre mennesker enn ellers. Det kan skape mer konflikt og polarisering som igjen øker avstanden mellom oss og påvirker den psykiske folkehelsen. For den som havner utenfor, blir det enda vanskeligere å akseptere seg selv som del av det store fellesskapet.

Etter noen år med mye sosial avstand, er det på tide å løfte blikket fra kohortene våre. Mennesker trenger mennesker, og vi trenger flere anledninger til å møtes på en meningsfull måte. Det er vanskelig å spå hva som venter oss framover. Men en ting vet vi. Vi trenger hverandre på veien.

For å sitere frivillige Remi André Olsen fra Mental Helse Øksnes, så er det «tross alt ganske vanskelig, og til og med farlig, å være menneske helt alene.»

Slik markerer du Verdensdagen

Få oversikt over de viktigste milepælene i kampanjen, og råd og tips til hvordan du kan gå fram for å planlegge markeringen.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa

Vi trenger hverandre #løftblikket

Les mer om Verdensdagen og hvordan vi jobber med kampanjen.

Kilder