Hopp til hovedinnhold

Kort Fortalt - til ungdomsskolen

Et undervisningsopplegg om årets tema basert på animasjonsserien Kort Fortalt.

Passer for

Ungdomsskole

Varighet

Over flere dager

Loading...

 • Tema: Psykisk helse, ensomhet, vennskap, utenforskap og mobbing
 • Trinn: 8-10. trinn
 • Tidsbruk: 5 x 45 min

Om opplegget

Blå Kors, Mental Helse og Verdensdagen for psykisk helse har samarbeidet om å utvikle et undervisningsopplegg til årets tema for Verdensdagen, basert på fem filmer fra animasjonsserien Kort Fortalt. Filmserien handler om psykisk helse og livsmestring, og har vært et samarbeid mellom Mental Helse, NRK Skole, Blå Kors, Høgskolen Innlandet og TV Intern med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Extrastiftelsen.

Formålet med opplegget er å lære elevene hvordan hver enkelt kan bidra til å øke kunnskap om hva som svekker og styrker den psykiske helsen, og forbedre egen eller andres psykiske helse. Undervisningsopplegget er utviklet spesielt til markering av Verdensdagen for psykisk helse i uke 39-42, men kan med fordel også brukes resten av året når psykisk helse er et tema i klasserommet.

Opplegget er delt inn i fem deler, og kan gjennomføres samlet på en dag, eller over flere dager. Opplegget kan følges kronologisk, og lærerinstrukser er inkludert i alle bolker.

Tema 1: Hva er psykisk helse? (45 min)

Denne timen tar for seg temaet psykisk helse. Elevene skal få jobbe på forskjellige måter; de skal se korte videoer, jobbe i grupper og diskutere i plenum.

 • Vis den korte filmen om psykisk helse
 • Presenter følgende fakta om psykisk helse (enten muntlig eller på storskjerm):

Loading...

 • Det er viktig å lære om psykisk helse fordi det påvirker våre tanker, følelser og handlinger.
 • Psykisk helse påvirker også hvordan vi tar valg, takler stress og forholder oss til andre.
 • Psykisk helse er viktig hele livet, både som barn, ungdom, voksen og eldre
 • Del inn i diskusjonsgrupper på tre.
 • Be elevene lage to separate tankekart for hva de gjør, tenker og føler når psyken er sterk, og når psyken er svakere. Be de reflektere over hva som kjennetegner svingninger i den psykiske helsen.

Etter at alle har fylt ut sine tankekart:

 • Ta en felles gjennomgang, og få gruppene til å presentere det de snakket om i plenum.
 • Oppsummer kort det viktigste som har kommet frem i timen.

Bruk noen minutter til å diskutere i plenum:

 • Når er det viktig å be om hjelp?
 • Hvilke hjelpetjenester kjenner dere til? (lag liste)
 • Kjenner dere til hvem dere kan snakke med om dere er bekymret for andre?

Last ned og heng opp plakaten Trenger du noen å snakke med slik at elevene kan få kunnskap om gratis hjelpetilbud de kan benytte seg av når de har det vanskelig. Legg gjerne til hjelpetilbud som elevene selv har kommet opp med i timen.

Tema 2: Vennskap (45 min)

Denne timen tar for seg temaet vennskap. Som sist starter undervisningen med en kort film om temaet.

 • Vis den korte filmen om vennskap
 • Presenter fakta fra infoboksen om vennskap og psykisk helse

Loading...

Vennskap og psykisk helse

 • Sosial støtte handler om vår opplevelse av å ha nære relasjoner, noen som bryr seg og noen å spørre om hjelp.
 • Sosial støtte og gode vennskap er godt for helsa, og gjør det lettere å takle stressende og urolige perioder i livet
 • Sosiale nettverk kan styrke både den psykiske og den fysiske helsen, ved å motivere til sunne aktiviteter som trening, sunne matvaner og kulturelle opplevelser.
 • De fleste av oss tror at alle andre har et rikere og mer aktivt sosialt liv enn oss selv
 • Å behandle andre med omtanke, kan bidra til å redusere stresshormoner

Behold de samme gruppene fra tidligere av.

 • Gi elevene 10 min på å lage en liste der de skildrer hvordan de selv kan være en god og en dårlig venn. Bruk gjerne hjelpesetningene: «Jeg er en god venn når jeg…» og «jeg er en dårlig venn når jeg…»
 • Gi elevene 10 min på å lage en liste på hva som kjennetegner et godt vennskap.
 • Ta en felles gjennomgang: få gruppene til å presentere det de snakket om i plenum.
 • Oppsummer kort viktige elementer som er kommet frem i timen.

Tema 3: Ensomhet (45 min)

Denne timen tar for seg temaet ensomhet. Som sist starter undervisningen med en kort film om temaet.

 • Vis den korte filmen om ensomhet
 • Presenter fakta fra infoboksen under om ensomhet

Loading...

 • Som vi hørte i videoen, oppgir 1/5 ungdomsskoleelever at de føler seg ensomme.
 • Det er følelsen av å kjenne seg ensom som er skadelig. Det å være alene er med andre ord ikke det samme som å være ensom.
 • For å komme ut av ensomheten, er det viktig å snakke med noen du stoler på om hvordan du føler det.
 • Å dele positive erfaring eller opplevelser med andre har vist å ha en spesielt positiv virkning på ensomhetsfølelsen

Dilemmaoppgaver

Spør klassen om de vet hva et dilemma er. Husk å anerkjenne forslagene.

Forklar at dette er en måte å undersøke og oppleve ulike situasjoner som kan oppstå i det virkelige liv. Det finnes ikke noe rett eller galt i dilemmaoppgavene, målet er å utforske situasjonene. Det er ingen vurdering eller bedømmelser i denne øvelsen.

Del inn i grupper på tre. Disse kan være tilfeldige eller forhåndsbestemt, ut fra hva som fungerer best i din klasse.

Forklar fremgangen i diskusjonen:

Loading...

Fremgangen i diskusjonen

 1. Dere skal snakke om hva dere kunne gjort i denne situasjonen. Kom gjerne med både gode og dårlige forslag.
 2. Dere skal reflektere rundt hvordan det føles å være i en slik situasjon. Hvordan føles det å være «deg» og hvordan føles det å være «den andre» personen?
 3. Dere skal reflektere rundt hvilke konsekvenser det kan komme av handlingen som blir gjort. Hvordan føles det da, når konsekvensene viser seg?
 4. Dere kan fortsette dypere inn i temaet ved å reflektere rundt motivasjonen og behovet for å gjøre ulike handlinger, og følelser de sitter igjen med.

Noter følgende ord på tavlen: Å gjøre, følelse, konsekvens, motivasjon og behov.

 • Elevene diskuterer i gruppene mens du går rundt i klasserommet og lytter. Samtalen kan vare i omtrent 5 minutter, eller til du hører at diskusjonen sporer av/avtar i flere grupper.
 • Få gruppene til å presenterer hva de snakket om i plenum: Du kan stille spørsmål og anerkjenne svarene elevene kommer med.
 • Gå videre til neste dilemmaoppgave.

Forklar elevene at de må gjenta samme måte å diskutere som sist; at de skal diskutere hva de kan gjøre, hva de føler i denne situasjonen, og hvilke konsekvenser det kan komme av det de gjør. I tillegg skal de reflektere over hvilken motivasjon og behov som kan ligge bak handlingene.

Diskuter i plenum på samme måte, og gå videre til neste dilemmaoppgave.

Forklar elevene at de må gjenta samme måte å diskutere som sist; at de skal diskutere hva de kan gjøre, hva de føler i denne situasjonen, og hvilke konsekvenser det kan komme av det de gjør. I tillegg skal de reflektere over hvilken motivasjon og behov som kan ligge bak handlingene.

Diskuter i plenum på samme måte.

Miljøtiltak

 • Snakk med klassen om forslag til miljøtiltak for klassen. Miljøtiltakene skal kunne redusere følelsen av ensomhet blant elevene i klassen, føre til nye vennskap og samtidig styrke den psykiske helsen.
 • Notér ned miljøtiltakene og lag en liste som dere henger opp i klasserommet eller i fellesarealet på skolen.
 • Oppsummer kort det viktigste som er kommet frem i timen

Tema 4: Mobbing (45 min)

Denne timen tar for seg temaet mobbing. Som sist starter undervisningen med en kort video om temaet.

Forberedelser i forkant av timen

 • Skriv klistrelapper med teksten «Vær enig med meg», «Vær uenig med meg», «ignorer meg», «beundre meg» og «le av alt jeg sier».
 • Hver elev skal få hver sin lapp, og deles inn i grupper på fem personer, så du må skrive flere versjoner av samme lapp, alt etter hvor mange grupper dere har.
 • Elevene skal ha lappen klistret på pannen
 • Husk at skriften må være stor nok til å leses av hele gruppen som sitter i en sirkel.
 • Vis den korte filmen om mobbing
 • Presenter følgende fakta om mobbing (muntlig eller på storskjerm)

Loading...

 • Mobbing kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og blant annet føre til selvmordstanker, søvnproblemer og hodepine.
 • Over 1 av 3 av de som blir mobbet på skolen, forteller at det ikke er noen voksne som vet om mobbingen
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren.

Del inn i grupper på fem personer for en gruppeoppgave om gruppedynamikk og hvordan vi forholder oss til andre (10 min)

 • Del ut én lapp til hver person i gruppen. Dersom du har lagt merke til negative dynamikker i klassen, er det viktig at personer som blir møtt på denne måten ikke får en lapp som beskriver samme type atferd.
 • La elevene diskutere, og gå rundt og lytt til diskusjonen.
 • Be elevene reflektere i gruppen hvordan denne gruppedynamikken virket på dem.
 • Spør én og én gruppe om de ønsker å dele i plenum hva de snakket om.

Dilemmaoppgaver

Spør klassen om de husker hva et dilemma var fra forrige time. Husk anerkjenne forslagene og les definisjonen igjen.

Behold de samme gruppene fra gruppeoppgaven.

Forklar fremgangen i diskusjonen dersom ikke elevene husker det fra sist.

Loading...

Fremgangen i diskusjonen

 1. Dere skal snakke om hva dere kunne gjort i denne situasjonen. Kom gjerne med både gode og dårlige forslag.
 2. Dere skal reflektere rundt hvordan det føles å være i en slik situasjon. Hvordan føles det å være «deg» og hvordan føles det å være «den andre» personen?
 3. Dere skal reflektere rundt hvilke konsekvenser det kan komme av handlingen som blir gjort. Hvordan føles det da, når konsekvensene viser seg?
 4. Dere kan fortsette dypere inn i temaet ved å reflektere rundt motivasjonen og behovet for å gjøre ulike handlinger, og følelser de sitter igjen med.

Noter følgende ord på tavlen: Å gjøre, følelse, konsekvens, motivasjon og behov.

Oppsummer kort viktige elementer som er kommet frem i timen.

Tema 5: Utenforskap (45 min)

Denne timen tar for seg temaet utenforskap. Som sist starter undervisningen med en kort video om temaet.

 • Vis den korte filmen om utenforskap
 • Presenter fakta om utenforskap:

Loading...

 • Ensomhet og utenforskap er ikke det samme. Ensomhet er ofte en følelse av å mangle gode venner og relasjoner, mens utenforskap handler mer om å mangle sosiale nettverk og tilgang til viktige fellesskap i samfunnet.
 • Meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og å forebygge utenforskap

Dilemmaoppgave

 • Velg ut 2-3 av dilemmaoppgavene, ut fra hva som er mest aktuelt i klassen.
 • Tilpass antall dilemmaoppgaver ut fra lengde på diskusjon per oppgave.

Om denne timen er rett etter forrige, går du rett på å lese høyt første dilemmaoppgave. Dersom det har gått tid fra forrige time, forklarer du fremgangen i diskusjonen.

Loading...

Fremgangen i diskusjonen

 1. Dere skal snakke om hva dere kunne gjort i denne situasjonen. Kom gjerne med både gode og dårlige forslag.
 2. Dere skal reflektere rundt hvordan det føles å være i en slik situasjon. Hvordan føles det å være «deg» og hvordan føles det å være «den andre» personen?
 3. Dere skal reflektere rundt hvilke konsekvenser det kan komme av handlingen som blir gjort. Hvordan føles det da, når konsekvensene viser seg?
 4. Dere kan fortsette dypere inn i temaet ved å reflektere rundt motivasjonen og behovet for å gjøre ulike handlinger, og følelser de sitter igjen med.

Noter følgende ord på tavlen: Å gjøre, følelse, konsekvens, motivasjon og behov.

Oppsummer kort det viktigste som er kommet frem i timen.

Loading...

Hvorfor har vi utviklet dette undervisningsopplegget?

Vi ønsker at årets markeringer av Verdensdagen for psykisk helse bidrar til å øke kunnskap om psykisk helse, og til å minne oss på betydningen av å høre til et fellesskap. Det innebærer å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende, tilgjengelige og meningsfulle for et større mangfold mennesker.

Undervisningsopplegget ble utviklet i 2022, som del av vårt flerårige arbeid mot ensomhet og utenforskap. Innholdet er tilpasset årets tema: Vi trenger å høre til. #lagplass

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa