Hopp til hovedinnhold
GjesteinnleggPublisert: 8/29/2022

Sosial inkludering, mattering og livskvalitet

Hva skal til for å bygge et samfunn og fellesskap der alle kan leve et liv de setter pris på?

Skrevet av

Dina von Heimburg, Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og WellFare: Nordisk forskingssenter for livskvalitet og sosial bærekraft

Ottar Ness, Professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring og WellFare: Nordisk forskingssenter for livskvalitet og sosial bærekraft

Professor Ottar Ness og forsker Dina von Heimburg, ved NTNU

Hva skal til for at vi bygger samfunn og fellesskap der alle kan leve et liv de setter pris på, delta i samfunnet og oppleve at de er betydningsfulle i eget og andres liv?

Opplevelsen av å ha verdi som menneske har stor påvirkning på livskvalitet, helse og samfunnsliv. Mennesker trenger å oppleve seg som betydningsfulle gjennom hele livet. Det å oppleve seg som betydningsfull avhenger imidlertid av andre mennesker og samfunnet rundt. Om vi får være med på leken, delta i flokken, og erfare at noen har bruk for oss og setter pris på den vi er.

Mattering

Sosial inkludering og målsettinger om god psykisk helse og livskvalitet for alle handler grunnleggende sett om menneskers muligheter til å oppleve verdighet og leve et liv som de selv har grunn til å sette pris på. Samfunnspsykologen Isaac Prilleltensky kaller dette for «mattering». Det vil si en følelse av å bli verdsatt og samtidig tilføre verdi i eget og andres liv, i hverdagsliv og i samfunnsliv (Prilleltensky, 2020). På norsk kan «mattering» oversettes til betydningsfull (Krokstad, 2020); Heimburg & Ness, 2021). Selv om det kanskje ikke er en fullgod oversettelse, så speiler ordet «betydningsfull» noe helt elementært som gjør at livskvalitet og sosial inkludering er uløselig bundet sammen gjennom fellesskapene vi inngår i – eller stenges ute fra.

Det er godt dokumentert at det aller viktigste for menneskers livskvalitet er andre mennesker og rettferdig fordeling av livsvilkår. Disse to dimensjonene er gjensidig avhengig av hverandre (Rothstein, 2019) og er grunnleggende forutsetninger for ivaretagelse av universelle menneskerettigheter. For eksempel handler dette om styrken i familieforhold, sosiale nettverk, tillit til institusjoner, samfunnsdeltakelse og aktivt medborgerskap. Men det handler også om sosial rettferdighet som blant annet handler om fordeling av goder og byrder i samfunnet, tilgang til velferd og likeverdige vilkår for samfunnsdeltakelse (Di Martino & Prilleltensky, 2020).

Konsekvensene av å ikke oppleve seg som betydningsfull kommer til syne over alt og i alle aldre. For eksempel når man utsettes for mobbing, diskriminering, trakassering eller ignorering. Når mennesker opplever at det ikke er bruk for dem og at de ikke betyr noe i eget eller andres liv så kan det resultere i utenforskap, depresjon, selvmord, sinne og fremmedfrykt (Russell, 2019; Wilkinson & Pickett, 2019).

Sosial inkludering

Det er viktig å minne om at vi alle kan komme i livssituasjoner der vi trenger hjelp mens andre ganger kan vi være en som gir nødvendig støtte (Davidson, 2010 ). Forskning viser at man kan både være i en sårbar og vanskelig livssituasjon og samtidig være en betydningsfull støtte for andre. Faktisk så viser forskningen at det å være til nytte for noe og noen er svært viktig for å styrke den psykiske helsen, ikke minst når man strever med livet og føler seg ensom. Cormac Russell (2019 sier det slik «twin sister to loneliness is uselessness». En kunnskapsoppsummering om hva som støtter recovery-prosesser hos personer som har utfordringer med både psykisk helse og rus ,viste at det viktigste for bedring og livskvalitet var å oppleve meningsfulle hverdagsliv, erfare at man har styrker og ressurser, og (re)etablering av gode sosiale relasjoner. Alle disse dimensjonene handler om sosial inkludering og hvilke livsmuligheter vi tilbyr hverandre.

Vi trenger hverandre

Hva betyr denne innsikten om sosial inkludering, mattering og livskvalitet for oss som enkeltmennesker og samfunn? Som enkeltmennesker kan det handle om at vi alle løfter blikket og bryr oss, og anerkjenner at vi er gjensidig avhengige av hverandre for å leve et godt liv. Dersom noen frarøves denne muligheten og det oppstår splittelser mellom «oss» og «dem», kan det oppstå konsekvenser som rammer oss alle, som polarisering, terror, kriminalitet og utenforskap. Et samfunn bestående av «oss» og «dem» er hverken sosialt- eller økonomisk bærekraftig.

For å bygge et samfunn som rommer alle, så trenger vi å møte mennesker som lever andre liv enn oss selv. Hvis ikke kan vi risikere å miste samfunnets evne til empati og solidaritet, som anerkjenner at mangfold er en ressurs for oss alle.

På individnivå betyr det å være nysgjerrig på mennesker som er annerledes enn en selv og møte dem som ressurssterke aktive medborgere uansett livssituasjon. For eksempel handler dette om de små ting i menneskemøtene som betyr mye for opplevelsen av å bli møtt som et menneske og ikke som et individ som tilhører en kategori.

Mikrobekreftelser

Recovery-forskeren Larry Davidson kaller dette for mikrobekreftelser. I lokalsamfunnet betyr det å ta initiativ til å bli kjent gjennom felles aktiviteter, og invitere hverandre med på det som skjer i lokalsamfunnet. Det innebærer å bygge bro mellom tjenester, nabolag, frivillighet, lekeplasser, læreplasser, arbeidsplasser og andre møteplasser. I storsamfunnet handler det om å sikre gode levekår, inkluderende arbeids- og organisasjonsliv, og utjevne sosiale forskjeller i livsmuligheter og demokratisk påvirkning.

Sosial inkludering for å skape god psykisk helse og livskvalitet for alle, er både en prosess og et mål som handler om «mattering». Det vil si, å skape menneskemøter og fellesskap der folk opplever at de er verdifulle og betydningsfulle i eget og andres liv. Det kommer både den enkelte og samfunnet til gode, og er et felles ansvar.

Lytt til podkasten Åpne Forhold!

Hva er egentlig normalt, og hvordan takle negativt tankespinn? En lett samtale om det som kan være vanskelig, med veileder André Clausen og psykolog Kyrre Dyregrov.

To smilende menn i skogen.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Ikke gå glipp av viktig informasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev! Vi holder deg oppdatert på siste nytt i kampanjen og gir deg gode ressurser og verktøy for å markere Verdensdagen for psykisk helse.